תנאי פרטיות

משתמשים יקרים, הפרטיות שלכם חשובה לנו!

אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו טרם שימוש ב-Propdo.

אל תהססו לפנות אלינו עם כל שאלה. ניתן לפנות דרך עמוד יצירת קשר או בכתובת המייל contact@propdo.com. אם יש לכם שאלה על מדיניות הפרטיות שלנו, אנא ציינו את מספרי הסעיפים הרלוונטיים מתוך קובץ זה במסגרת פנייתכם, כדי שנוכל לסייע לכם בצורה מיטבית.

גלישה נעימה!

עדכון: מאי 2024 

מדיניות פרטיות

 1. כללי
  • מדיניות הפרטיות המערכת מופיעה להלן.
  • השימוש במערכת מהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות, ללא כל תנאי ו/או הגבלה ו/או הסתייגות.
  • לעניין סעיף ‏1.2 לעיל, אחת היא אם השימוש במערכת על-ידי המשתמש נעשה באמצעות מחשב או באמצעות כלי תקשורת אחר (טלפון נייד, מחשב כף יד וכו'); אם השימוש במערכת נעשה על-ידי המשתמש עצמו או על-ידי מי מטעמו; ואם השימוש במערכת נעשה מתוך כוונה לבצע פעולות במערכת או מתוך כל כוונה אחרת.
  • בהיעדר הסכמה למדיניות הפרטיות, מתבקש המשתמש להפסיק את השימוש באתר ו/או במערכת ולצאת מהם באופן מידי וללא תנאי.
  • האמור בקובץ זה בלשון זכר יחיד נועד לשם נוחות בלבד, ומתייחס לכל מין ומגדר כאחד.
  • כל האמור בקובץ זה בנוגע למשתמש, יפה, בשינויים המחויבים, גם ביחס למשתמש משלם, לפי העניין.

 

 1. הגדרות

2.1.        "החברה"

פרופדו בע"מ, ח.צ. 51-620273-6 לרבות חברות בנות;

2.2.        "המערכות"

מערכות PALS, MLS ו"מחירון פרופדו" ומערכות ושירותים אחרים שמציעה החברה מעת לעת;

2.3.        "האתר"

https://www.propdo.co.il/ ו/או  https://www.pals.co.ilו/או https://propdo.ai ו/או כתובות דומיין דומות ו/או משניות;

2.4.        "שימוש"

גלישה ו/או רישום ו/או רכישה ו/או ביצוע כל פעולה במערכת ו/או באתר;

2.5.        "משתמש"

יחיד ו/או תאגיד המבצע שימוש במערכת;

2.6.        "משתמש משלם"

משתמש אשר השלים תהליך רישום ורכישה במערכת ורכישתו אושרה על-ידי החברה;

 

 1. שירותי אירוח
  • המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומאשר כי החברה משתמשת בשירותי אירוח של האתר ו/או המערכת על-ידי ספקים חיצוניים, שהנם צדדים שלישיים, ומכאן שהמידע שנמסר על-ידו לחברה נשמר בשרתים המוחזקים על-ידי צדדים שלישיים שאינם החברה ו/או מי מטעמה ו/או בשליטת החברה ו/או מי מטעמה.
  • המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסיר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ככל שהצדדים השלישיים יפרו, מכל סיבה שהיא ובכל דרך שהיא, את פרטיותו.

 

 1. רישום ורכישה

                                            

 • במסגרת תהליך הרישום והרכישה ו/או השימוש במערכות החברה עשוי המשתמש להתבקש להעביר פרטים אישיים, כדוגמת שם ו/או מספר זיהוי ו/או כתובת ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון ו/או פרטים אודות נכס הרלוונטי לגביו ו/או פרטים אישיים נוספים, שיכול וישונו מעת לעת. המשתמש מבין ומאשר כי מסירת הנתונים על ידו אינה מחויבת על פי חוק וכי מבלי למסור נתונים המוגדרים כ"חובה", הוא לא יוכל לעשות שימוש במערכות החברה.
 • החברה תשמור את פרטי הרישום של כלל המשתמשים במאגר מידע מאובטח המוחזק על-ידה ו/או נמצא בשליטתה ו/או מוחזק על-ידי צדדים שלישיים. החברה תהא רשאית להעתיק ו/או למסור ו/או לשכפל ו/או להעביר את פרטי הרישום לצדדים שלישיים ו/או לעשות במאגר המידע כל שימוש, לצרכים תפעוליים וניהוליים ו/או עסקיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 • החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדיים שלישיים, לרבות לקוחותיה, יהיו רשאים ליצור קשר עם המשתמש, בהתאם לפרטי יצירת הקשר שנמסרו על-ידו, באמצעי תקשורת שונים, ובכלל זאת בטלפון ו/או במסרון (הודעת SMS) ו/או בהודעת דואר אלקטרוני ו/או בדואר לכתובת המגורים ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי, ולהעביר לו מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישה ו/או קבלת שירותים ו/או מוצרים שונים, בכפוף לכל דין.
 • המשתמש יהא רשאי, בכל עת, לבקש מן החברה שלא ליצור עמו קשר (למעט עניינים הקשורים בהשקעות ו/או עניינים חיוניים אחרים הטעונים יצירת קשר) באמצעות שליחת מייל לכתובת contact@propdo.com והחברה תטפל בבקשתו בהתאם להוראות כל דין. מובהר כי לאור מעורבותם של צדדים שלישיים, לאחר פנייה כאמור, יכול ויועברו פניות נוספות עד לעדכון הביטול במערכות החברה ו/או אצל הצדדים השלישיים.
 • המשתמש מבין ומאשר כי לחברה לא תהא כל אחריות בנוגע לפניות מצד צדדיים שלישיים, גם במידה וביקש מהחברה שלא ליצור עמו קשר, וכי היא לא תישא באחריות בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או נזק, ישיר או עקיף, ממוני ושאינו ממוני, שעשויים להתרחש בגין פניות כאמור.

 

 1. איסוף מידע
  • המשתמש מצהיר כי הוא מבין ומאשר כי בעת שימושו באתר ו/או במערכת, עשוי להצטבר מידע אודותיו, כדוגמת העמודים בהם צפה ו/או הקישורים עליהם לחץ ו/או התכנים שכתב ו/או כתובת האינטרנט (IP) ממנה הוא השתמש באתר ו/או במערכת ו/או מיקומו הגיאוגרפי (Geo-location) ו/או סוג הדפדפן עמו הוא משתמש ו/או מכשיר הקצה עמו הוא משתמש ו/או מערכת ההפעלה עמה הוא משתמש וכיוצא באלה.
  • החברה תהא רשאית לשמור את המידע שנאסף על המשתמש במאגר מידע מאובטח המוחזק על-ידה ו/או נמצא בשליטתה ו/או מוחזק על-ידי צדדים שלישיים.
  • החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע שנאסף על המשתמש לצרכי שיפור איכות וחווית הגלישה באתר ו/או במערכת ו/או לצרכי ניתוח עסקי ו/או לשימושים סטטיסטיים שונים ו/או להתאמת התכנים המוצגים באתר ו/או במערכת לכל משתמש ו/או לכל צורך אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • החברה תהא רשאית להעתיק ו/או למסור ו/או לשכפל ו/או להעביר את המידע שנאסף על המשתמש לצדדים שלישיים ו/או לעשות במאגר המידע כל שימוש, לצרכים תפעוליים וניהוליים, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  • על אף האמור בסעיף זה, החברה מאשרת בזאת כי, בכפוף להוראות כל דין, לא תשמור כל מידע אודות נתוניהם הכלכליים והפיננסיים של המשתמשים, ובכלל זאת נתוני אשראי ו/או פרטי כרטיס חיוב ו/או נתוני חשבון בנק ו/או כל נתון כספי אחר שאין היא מחויבת על-פי דין לשמור אותו.

 

 1. מסירת המידע לצדדים שלישיים
  • מבלי לגרוע מן האמור בקובץ זה, החברה תהא רשאית למסור את כל המידע אודות המשתמש, בין המידע שנמסר על-ידו ובין מידע שנאסף עליו, לצדדים שלישיים לצרכים הבאים:
   • לצרכים תפעוליים וניהוליים לספקים ו/או גורמים אחרים קשורים ו/או לא קשורים לחברה, לצורך שירותי אירוח, תפעול וניהול;
   • לצרכי עמידה בהוראות צו שיפוטי ו/או דרישת משטרה ו/או הוראות כל דין;
   • לדרישת כל גורם חוקי;
   • לצרכי תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או בירור ו/או חקירה במחלוקת שבין החברה ו/או מי מטעמה לבין המשתמש ו/או מי מטעמו;
   • לצורך מניעת דבר עבירה ו/או עוולה ו/או נזק ו/או פגיעה בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים מכל סוג;
   • במקרה של מיזוג ו/או מכירה ו/או שינוי תאגידי של פעילות החברה ו/או עסקה מכל סוג שהיא בחברה ו/או במערכת ו/או באתר ו/או ברכיבים של כל אחד מהם, מול הצד המעורב בעסקה;
   • כל צורך אחר, שעל-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מצדיק את מסירת המידע לצד השלישי לרבות לצרכים עסקיים.
  • המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסיר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מן החברה בנוגע למסירת המידע לצדדים שלישיים, מכל סיבה שהיא, הן לעניין עצם מסירת המידע והן לעניין הפרת פרטיותו על-ידי הצדדים השלישיים.
  • על אף האמור, יובהר כי לא תותר העברת פרטי כרטיס חיוב של משתמשי האתר ו/או המערכת לצדדים שלישיים.

 

 1. כלי מחקר
  • החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לעשות שימוש בכלי מחקר שונים, לצורכי מחקר סטטיסטי ו/או הפקת מידע עסקי ו/או שיפור איכות וחווית השימוש באתר ו/או במערכת ו/או כל צורך אחר, ובכלל זאת בכלי המחקר Google Analytics.
  • החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לעשות שימוש ב-Cookies (עוגיות) לצורכי מחקר סטטיסטי ו/או הפקת מידע עסקי ו/או שיפור איכות וחווית השימוש באתר ו/או במערכת ו/או כל צורך אחר.

 

 1. אבטחת מידע
  • החברה משתמשת במערכות ונהלי אבטחת מידע, בהתאם למהות הפעילות במערכת ובכפוף להוראות כל דין.
  • המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומאשר כי למרות שהחברה מפעילה אמצעים לאבטחת המידע, אין באמצעים אלה ביטחון מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית לתכני האתר ו/או המערכת ו/או לוירוסים ו/או לנזקים מכל סוג שהוא לתכני האתר ו/או המערכת ו/או למחשבי המשתמשים.
  • המשתמש מסיר בזאת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ככל שייגרם לו ו/או לציוד שלו ו/או לפרטיותו ו/או למידע עליו כל נזק, מכל סוג שהוא, מעצם שימושו באתר ו/או במערכת.

 

 1. עיון במידע
  • המשתמש יהא רשאי לעיין בעצמו או באמצעות מי מטעמו, בכפוף להוראות כל דין, במידע שמוחזק עליו במאגר מידע. המשתמש יהא רשאי לבקש לערוך שינוי, תיקון או מחיקה של המידע המופיע לגביו במאגר המידע. החברה תהא רשאית לסרב לבקשת המשתמש, בכפוף להוראות כל דין בלבד.

 

 1. שונות
  • החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות המופיעה בקובץ זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי שחלה עליה חובה כלשהי לעדכן את המשתמשים אודות השינוי כאמור.