תנאי שימוש באתר

משתמשים יקרים, ברוכים הבאים ל-Propdo

אנא קראו בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן טרם שימוש במערכת. תנאי השימוש מכילים את התנאים לשימוש במערכת, לרבות גלישה, רישום, רכישה וכל שימוש נוסף אחר.

אל תהססו לפנות אלינו עם כל שאלה. ניתן לפנות אלינו דרך עמוד יצירת הקשר באתר. אם יש לכם שאלה על תנאי השימוש, אנא ציינו את מספרי הסעיפים הרלוונטיים מתוך קובץ זה במסגרת פנייתכם, כדי שנוכל לסייע לכם בצורה מיטבית.

גלישה נעימה!

עדכון: דצמבר 2023

הבהרה:

מבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, יובהר כי התחזית של החברה רלוונטית למועד עריכתה בלבד, עשויים ליפול בה טעויות ואי דיוקים, והיא עשויה להשתנות בצורה תדירה בעקבות אירועים שונים. התחזית נשענת על אלמנטים שנבחרו על-ידי החברה, אך היא אינה מתיימרת לחזות אירועים אחרים או חיצוניים, כדוגמת היבטים מאקרו-כלכליים, גיאו-פוליטיים, פגעי טבע, אסונות, מגיפות בריאותיות, וכיוצא באלה. מטרת התחזית להוות כלי תומך החלטה בלבד, אין להסתמך עליה בלעדית לצרכי קבלת החלטה, היא אינה מהווה תחליף לייעוץ פרטני והיא אינה מהווה תחליף להפעלת שיקול דעת עצמאי של כל משתמש. נוסף על כך, יובהר כי האומדן לשווי הנוכחי של הנכס המופיעה במערכת מהווה אומדן כללי בלבד שאינו מהווה שומת מקרקעין ואינו מהווה תחליף לייעוץ על-ידי שמאי מקרקעין. החברה אינה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם למשתמש, אם ייגרם, בעקבות שימוש באתר.

תנאי שימוש

 1. כללי

1.1. השימוש במערכת כפוף לתנאים המפורטים להלן.

1.2. השימוש במערכת מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי השימוש, ללא כל תנאי ו/או הגבלה ו/או הסתייגות.

1.3. לעניין סעיף 1.2 לעיל, אחת היא אם השימוש במערכת על-ידי המשתמש נעשה באמצעות מחשב או באמצעות כלי תקשורת אחר (טלפון נייד, מחשב כף יד וכו'); אם השימוש במערכת נעשה על-ידי המשתמש עצמו או על-ידי מי מטעמו; ואם השימוש במערכת נעשה מתוך כוונה לבצע פעולות במערכת או מתוך כל כוונה אחרת.

1.4. בהיעדר הסכמה לתנאי השימוש, מתבקש המשתמש להפסיק את השימוש במערכת ולצאת מהאתר באופן מידי וללא תנאי.

1.5. האמור בתנאי שימוש בלשון זכר יחיד נועד לשם נוחות בלבד, ומתייחס לכל מין ומגדר כאחד.

 1. הגדרות

2.1. “החברה”

פרופדו בע”מ, ח.צ. 51-620273-6, לרבות חברות בנות;

2.2. “המערכת”

Propdo AI, מערכת לחיזוי רמות המחירים של נכסי נדל”ן, כלי אלגוריתמיקה, בינה מלאכותית (AI) ולמידת מכונה (ML), הפועלת באתר, כהגדרתו להלן, וכן מערכות ושירותים נוספים הניתנים ו/או אשר יינתנו מעת לעת על-ידי החברה באתר.

2.3. “התחזית”

תחזית לשווי נכס נדל”ן שהוזמן על-ידי משתמש במערכת וכן להתפתחות המחיר של הנכס לאורך השנים, כפי שמוצג במערכת;

2.4. “האתר”

https://www.propdo.com ו/או https://www.propdo.ai ו/או https://www.propdo.info/ ו/או https://www.propdo.co.il  ו/או https://www.pals.co.il ו/או כל כתובות דומיין דומות ו/או משניות.

2.5. “שימוש”

גלישה ו/או רישום ו/או רכישה ו/או ביצוע כל פעולה אחרת במערכת ו/או כל תקשורת של המשתמש ו/או מי מטעמו עם החברה ו/או מי מטעמה;

2.6. “משתמש”

יחיד ו/או תאגיד המבצע שימוש במערכת;

2.7. “משתמש משלם”

משתמש רשום אשר השלים את תהליך הרכישה במערכת ורכישתו אושרה על-ידי החברה ואשר מקבל הרשאת צפייה ושימוש בתחזית;

2.8 "מנוי"

משתמש משלם אשר רכש שימוש המתחדש מאליו מדי חודש ו/או בכל תקופה אחרת. לעניין זה יראו את תקופת השימוש הכוללת של המנוי כשנה המתחדשת מאליה וזאת אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה וזאת.

2.9  "מכסת שימוש"

מכסה המשמשת מגבלת ניצול מרבית של בדיקות במערכת על ידי משתמש, לפי פרק זמן המוגדר במכסה.

 1. תכני האתר

3.1. התכנים באתר מחולקים לתכנים ציבוריים, הנגישים לכל משתמש, ולתכנים מוגבלים, להם קיימת גישה למשתמש משלם בלבד, באופן המותאם עבורו פרטנית.

3.2. התכנים הציבוריים מאפשרים למשתמש לבצע פעולות של גלישה ו/או צפייה ו/או הגשת בקשה לרישום ו/או רכישה במערכת, בלבד.

3.3. התכנים המוגבלים מאפשרים למשתמש משלם, ולו בלבד, לבצע פעולות נוספות כמפורט להלן.

 1. השימוש במערכת

4.1. המשתמש מתחייב להשתמש במערכת בהתאם להוראות תנאי השימוש.

4.2. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 4.1 לעיל, מתחייב המשתמש להשתמש במערכת בתום לב, בכפוף להוראות כל דין ובהתאם להנחיות שיימסרו לו על-ידי המערכת ו/או החברה ו/או מי מטעמה.

4.3. המשתמש מצהיר בזאת כי:

4.3.1. הוא מודע לכך שהחברה עושה שימוש, בין היתר, בכלי הערכה וניבוי שונים מבוססי אלגוריתמיקה, בינה מלאכותית ולמידת מכונה לצורך ההערכות, האומדנים, המודלים והתחזיות המוצגות על-ידה במערכת.

4.3.2. הוא מודע לכך שהחברה מציגה את התחזיות בתור כלי תומך החלטה בלבד שאינו יכול להחליף ייעוץ פרטני על-ידי יועצים שונים ו/או את שיקול דעתו האישי והבלעדי של המשתמש בכל הנוגע לעסקה ו/או הימנעות מעריכת עסקה בנדל"ן ו/או בכל תחום אחר ו/או בנוגע לכל החלטה שהיא.

4.3.3. הוא מודע לכך שבין יתר הנתונים אותם מציגה החברה במערכת, החברה מציגה אומדן לשווי הנוכחי של הנכס המוזמן, וזהו אומדן כללי ועקרוני המבוסס כלי אלגוריתמיקה, בינה מלאכותית ולמידת מכונה, ונשען על ערכי נכסים ממוצעים בסביבת הנכס בהתחשב במאפיינים שונים. אומדן זה אינו מהווה שומת מקרקעין ואינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או חוות דעת של שמאי מקרקעין.

4.3.4. הוא מודע לכך שההערכות, האומדנים, המודלים והתחזיות אותן מבצעת החברה נערכות על-בסיס שיקול דעתה המקצועי בלבד, ועשויים ליפול בהן אי דיוקים ו/או סטיות ו/או טעויות, שעשויים אף להיות מהותיים.

4.3.5. הוא מודע לכך שחלק מן ההערכות, האומדנים, המודלים והתחזיות אותם מבצעת החברה הינם צופי פני עתיד וככאלה עשויים להיות שגויים ו/או לא מדויקים ו/או מוטעים ו/או שאינם יכולים לחזות ו/או לנבא אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או אירועים שאינם צפויים במועד עריכתם, לרבות אירועים מאקרו-כלכליים, אירועים גיאו-פוליטיים, אירועים ביטחוניים, אירועים רפואיים-בריאותיים, מלחמות ופעולות טרור, אירועים גיאוגרפיים, פגעי טבע, אסונות, משברים כלכליים, חברתיים ו/או אחרים, וכל מאורע אחר.

4.3.6. הוא מודע לכך שההערכות, האומדנים, המודלים והתחזיות המופיעים במערכת רלוונטיים למועד עריכתם בלבד, הנם דינאמיים ועשויים להשתנות באופן תדיר, והכל כתלות באירועים שונים שעל בסיסם הם נערכים.

4.3.7. הוא מודע לכך שהחברה אינה מתחייבת לתוצאות ו/או הבטחות ו/או נתונים שונים וכי התחזית נמסרת במצבה כפי שהיא (as is) ואין בידי החברה נתונים המצביעים על כך שהערכותיה מדויקות ו/או נכונות ו/או טובות יותר מעבר לכלים אחרים.

4.3.8 הוא מודע לכך שהחברה עושה מאמצים סבירים על מנת לספק את שירותיה, אך אספקת השירות נתונה לשיקול דעתה הבלעדי בהתחשב, בין היתר אך לא רק, בשיקולים עסקיים, עומסי שירות ואירועים שאינם תלויים בה.

4.3.9. הוא מסיר בזאת באופן בלתי חוזר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה, בכל הנוגע להערכות, האומדנים, המודלים והתחזיות המוצגים במערכת, לרבות בגין אי-דיוקים ו/או טעויות ו/או שגיאות ו/או סטיות שלהם מן המציאות ו/או משקל עודף ו/או חסר שניתן לאלמנטים שונים ו/או העדר התייחסות למאורעות שהתרחשו ו/או לא התרחשו וכיוצא באלה.

4.3.10 הוא מודע לכך שבכפוף לאישורו שניתן מראש במועד השארת הפרטים כחלק משירותי החברה היא עשויה להעביר את פרטי הקשר שסיפק לחברה לגורמים שלישיים, קשורים ושאינם קשורים עם חברה, וכי גורמים אלו עשויים ליצור עימו קשר.

4.4. המשתמש מתחייב להימנע מכל פגיעה שהיא במערכת ו/או בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בשמם הטוב.

4.5. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר העלול להגביל ו/או למנוע ו/או להפריע לשימושו של אחר במערכת.

4.6. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר העלול להניע ו/או לעודד ו/או לשדל ו/או לסייע לאחר לבצע מעשה ו/או מחדל, בניגוד לכל דין.

4.7. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר המכיל ו/או עלול להכיל וירוס ו/או תוכנה אחרת שעלולה לחבל במערכת ו/או במערכות מחשב כלשהן.

4.8. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר העלול לגרום לאחר לנזק ו/או לגרום להפרת חוזה של אחר ו/או להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני ו/או להפר פרטיות של אחר.

4.9. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר האסור ו/או העלול להיות אסור לפרסום ו/או לשימוש, מחמת היותו איום ו/או פגיעה ו/או העלבה ו/או דיבה ו/או השמצה ו/או דבר גזענות ו/או פורנוגרפיה ו/או ביטוי פוגעני אחר מכל סוג שהוא.

4.10. המשתמש מתחייב שלא לערוך שינוי כלשהו ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של המערכת ו/או המידע.

4.11. המשתמש מתחייב שלא להעלות כל יישום ו/או תוכנה שיש בהם כדי לפגוע ו/או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים אחרים כלשהם.

4.12. המשתמש מודע לסיכונים הכרוכים בשימוש ברשת האינטרנט ולכל המגבלות החלות על המשתמשים באינטרנט לגבי אבטחת מידע ו/או פרטיות ו/או כל היבט אחר והוא משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בהקשר זה. בהקשר זה המשתמש מצהיר כי קרא את מדיניות הפרטיות של החברה באתר ואישר את תוכנה (מדיניות הפרטיות)

4.13. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בתמונות ו/או בסרטונים ו/או בתוכן כתוב ו/או במסמכים ו/או באיורים ו/או בכל תוכן אחר, טקסטואלי ו/או גרפי ו/או מכל סוג שהוא, המוצגים במערכת, למטרות אישיות ו/או ציבוריות ו/או מסחריות ו/או למטרות רווח ו/או להרשות שימוש במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או להציג ו/או להפיץ ו/או לאגור ו/או להעביר ו/א לשלוח את המידע ו/או חלקו לכל מקום ו/או גורם שהוא, מכל סוג שהוא, והכל מבלי שקיבל את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של נושא משרה בחברה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "נושא משרה בכירה בחברה").

4.14. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשם החברה ו/או מי מטעמה ו/או בשם המערכת ו/או בשם ו/או בכתובת האתר ו/או בלוגו החברה ו/או המערכת ו/או בכל תוכן ו/או עיצוב המופיע במערכת, והכל מבלי שקיבל את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של נושא משרה בכירה בחברה.

4.15. המשתמש מתחייב שלא להציג את העיצוב של לוגו המערכת ו/או עיצובו הגרפי של האתר בצורה שונה מזאת שנקבעה על-ידי החברה ומופיעה במערכת ו/או באתר, והכל מבלי שקיבל את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של נושא משרה בחברה.

4.16. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מכל סוג שהוא ו/או כל הוצאה מכל סוג שהוא שיוטלו עליהם בעקבות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם הפרת הוראות תנאי השימוש על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו, כולן ו/או חלקן, מכל סיבה שהיא, לרבות הפרה במחדל.

4.17. המשתמש מסכים כי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה ו/או מי מטעמה, החברה תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש במערכת ו/או האתר ו/או למנוע מן המשתמש גישה למערכת ו/או לאתר ו/או להעביר את דפוסי השימוש של המשתמש במערכת ו/או האתר ו/או את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, לרבות לגורמי אכיפת החוק, ככל שלפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט הדבר נחוץ לשם הגנה על קניינה של החברה ו/או זכויותיה מכל סוג שהוא ו/או כדי למנוע מן המשתמש להפר את הוראות תנאי השימוש, הן לפני מעשה והן בדיעבד, וזאת מבלי צורך במתן כל נימוק ו/או הסבר מכל סוג שהוא למשתמש ו/או למי מטעמו, ולמשתמש לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בהקשר זה.

4.18 מבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, המשתמש מסכים לכך שהשימוש במערכת הינו אישי בלבד, פר אדם משתמש אחד, כך שהוא אינו רשאי להתיר לאחר שימוש בפרטי היוזר שלו ו/או חשבונו באתר ו/או במערכת ו/או בתוצאות שמפיקה המערכת, במישרין ו/או בעקיפין, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, במעשה ו/או במחדל. מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות השמורה לחברה הרי שהחברה תיהיה זכאית בנוסף לכל סעד, לקבל ממשתמש אשר הפר תנאי זה שיפוי ו/או פיצוי בגין שווי השימוש ו/או רווחים שהפיק ו/או הפסדים שנגרמו לחברה ו/או כל חסרון כיס שנגרם לחברה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתמש מסיר בזאת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או כל סעד לפי דיני החוזים, דיני נזיקין, דני קניין ו/או דיני עשיית עושר ולא במשפט מהחברה בקשר עם כך.

4.19 מבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, המשתמש מסכים כי לחברה שמורה הזכות ללא כל צורך במתן נימוק ו/או הסבר ו/או התראה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את שימושו של המשתמש במערכת לאלתר ו/או לפי מועד שתמצא לנכון, לרבות משתמש אשר רכש דו"ח בודד ו/או חבילה ו/או מנוי (עם או ללא מכסת שימוש) והכל אם לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט המשתמש הפר אי איזו מבין הוראות תנאי השימוש כולה או חלקה ו/או מכל סיבה אחרת שתמצא לנכון. ביטלה החברה את שימוש המשתמש במערכת, יראו את מועד הביטול לעניין תשלומי המשתמש בגין שימושו במערכת, כתום החודש הקלנדרי שבו קיבלה החברה את החלטת הביטול או 7 ימי עסקים לאחר מועד ההחלטה כאמור, לפי המאוחר. למען הסר ספק, לעניין תנאי שימוש אלה, מועד הביטול הינו המועד שבו נכנס לתוקף ביטול השימוש של המשתמש במערכת וזאת במובחן מהמועד שבו הודיע המשתמש על רצונו בביטול ו/או המועד שבו קיבלה החברה החלטה על ביטול כאמור לפי העניין.

4.20 מבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, המשתמש מסכים כי לא יהיה בביטול שימושו של המשתמש במערכת, ככל שיבוטל מכל סיבה שהיא בהתאם להוראות תנאי השימוש, כדי לפטור אותו מכל תשלום ו/או חיוב ו/או חובה שיש לו כלפי החברה אשר קדמו למועד הביטול.

4א. שירות למתווכים ובעלי מקצוע – הפניית לקוחות של קונים ומוכרים לבעלי מקצוע:

4א.1. השירות יינתן ללקוח כנגד ביצוע תשלום וסליקה במערכת האינטרנטית. הלקוח מודע ומאשר כי החיוב יבוצע במועדים לפי שיקול דעת החברה בגין הפניות שבוצעו במהלך תקופה נתונה.

4א.2. "הפניה" – לעניין פרק זה הפניה הנה שליחת פרטי התקשרות של מי אשר להערכת החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט הנו בגדר קונה ו/או מוכר ו/או לקוח פרטי פוטנציאלי כלשהו לידי המתווך או איש המקצוע כנגד יתרת החשבון שלו במערכת.

4א.3. הלקוח מאשר בזה כי הוא מודע לכך שההפניות נמסרות אליו במצבן as is, ללא מעורבות של החברה מכל סוג וכל צורה, לחברה אין כל מעורבות בבדיקת איכות ההפניה ו/או טיבה ו/או התאמתה מכל סוג וכל צורה עבור הלקוח והלקוח מסיר בזאת באופן בלתי חוזר מאת החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם ההפניות.

4א.4. הלקוח מאשר בזה כי החברה אינה מחויבת לכמות מינימלית של הפניות ובכלל זאת לא מחויבת למלא את התקציב שהזין.

4א.5. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת, ובכפוף להודעה מראש ללקוח:

 • לשנות את תמחור השירות
 • לשנות את טיב השירות ואיכותו
 • לשנות את צורת איסוף ההפניות
 • לשנות את צורת ומהות מסירת ההפניות
 • לשנות את המוצר
 • וכל אלה גם באופן מהותי

4א.6. מבלי לגרוע מכל יתר הוראות פרק זה הלקוח מודע ומאשר כי בשום פנים ואופן לא יינתן לו זיכוי ו/או ביטול ו/או הגדלת תקציב ו/או כל פעולה מזכה אחרת, גם אם פעלה החברה ברשלנות והכל למעט אם פעלה החברה בזדון מוכח.

4א.7. הלקוח מודע ומאשר בזאת כי בכל הקשור בטיפול בהפניות יהיה אחראי באופן בלעדי, מוחלט ובלתי חוזר בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאת הלקוחות המופנים וככל שתופנה אל החברה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור הרי שהיא תסב את הנ"ל באופן ישיר ובלתי חוזר אל הלקוח בצורה מוחלטת.

4א.8. הלקוח מודע ומאשר בזאת כי פרטי ההפניות מועברים אליו באופן חד צדדי ומרגע שהועברו אליו הרי שכלל המחויבויות החלות על-פי כל דין ו/או חוזה על גורם ו/או מפרסם ו/או גורם שיווקי ו/או גורם מסחרי, לרבות, אך לא רק, בכל הנוגע לחוק "אל תתקשרו אליי", חל באופן בלעדי, בלתי חוזר, מפורש ומוחלט על הלקוח בלבד ועל התקשורת של הלקוח מול כל הפניה, לרבות, אך לא רק, לעניין עצם הפניה ללקוח, הסרה מרשימת התפוצה, וכל עניין אחר הנובע מכך. הלקוח מסיר כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מאת החברה בכל הקשור לכך.

 

4א.9. למען הסר ספק, הלקוח מודע ומאשר כי לחברה שמורה הזכות להעביר הפניה ו/או הפניות שקיבל ללקוחות נוספים ו/או לצדדיים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. רכישה במערכת

5.1. נמחק.

5.2. נמחק.

5.3. על המשתמש הרשום לשמור בסודיות רבה, ככל הניתן, את פרטי ההתחברות שלו למערכת, על מנת למנוע שימוש של אדם זר בפרטים אלה.

5.4. על המשתמש הרשום ליצור סיסמת התחברות ייחודית ומורכבת לפענוח, וכן להחליף את סיסמת ההתחברות שלו בתדירות גבוהה, ככל הניתן.

5.5. החברה רשאית לאשר ו/או לדחות ו/או להתנות בתנאים את בקשת המשתמש להפוך למשתמש רשום ו/או משלם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בין באופן אוטומטי, באמצעות המערכת, ובין באופן ידני על-ידי מי מטעמה, מבלי צורך במתן כל נימוק ו/או הסבר מכל סוג שהוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

5.6. החברה רשאית לבטל, בכל עת, את רישומו של משתמש רשום ו/או משלם, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי צורך במתן כל נימוק ו/או הסבר מכל סוג שהוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. ביטלה החברה את רישומו של משתמש משלם שהזמין ושילם מראש על רישומו, תשפה החברה את המשתמש המשלם בהפרש הסכומים בגין הרכיבים שלא נוצלו על-ידו, טרם ביטול רישומו.

5.7. החברה רשאית לשנות מעת לעת את דרישות הרישום, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

5.8. יראו את הסכומים המפורטים בעמוד הנחיתה של המערכת כהצעת החברה בדבר מחיר השימוש במערכת, לפי העניין, בכל רגע נתון.

5.9. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את תמחור השימוש במערכת, כולו או חלקו, להעלותו ו/או להקטינו ו/או לבטלו ו/או להציע הנחות ו/או תוספות ו/או מסלולים שונים ו/או תקופות שימוש אופציונליות אחרות ו/או נוספות, הכל כפי שתמצא לנכון.

5.10. נמחק.

5.11. המשתמש מאשר ומצהיר בזאת כי תשלום עבור השימוש ייעשה באמצעות סליקת כספים המבוצעת על-ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים עם החברה (להלן: "צדדים שלישיים") ואשר מפעילים את מערכות הסליקה מרחוק באמצעים טכנולוגיים ו/או פיזיים ו/או אחרים, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. המשתמש מסיר בזאת אחריות מהחברה בגין כל נזק ו/או פגם ו/או תקלה ו/או בעיה שתיגרם, אם תיגרם, על-ידי הצדדים השלישיים, בתהליך הרכישה ו/או לפניו ו/או אחריו, בקשר עם רכישת השימוש ו/או כל עקב כל סיבה אחרת.

5.12 לאחר אישור העסקה:

א. נמחק.

ב. נמחק.

ג. נמחק.

5.13. נמחק.

5.14. יובהר כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים במערכת הינן בבעלות החברה בלבד. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים באתר ובמערכת, תכנונו, עיצובו, הכלים הטכנולוגים המשמשים את האתר והמערכת לרבות תוצרי ההמרה למימד המקוון וקוד המקור הינם בבעלות החברה בלבד.

5.15 מקבל השירות לא יעביר לאדם אחר ו/או תאגיד ו/או ישות אחרת את התוצאות ו/או המודלים ו/או הניתוחים ו/או כל נתון אחר המופיע במערכת כולו ו/או חלקו, והכל אלא אם מקבל המידע אישר בכתב את תנאי השימוש במלואם, ללא כל תנאי ו/או סייג ו/או החרגה ומקבל השירות מודע, מצהיר ומאשר כי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתגיע, אם תגיע, כלפי החברה ממקבל המידע ו/או מי מטעמו תוסב באופן מיידי אל מקבל השירות, ללא כל סייג ו/או תנאי ו/או החרגה ומקבל השירות מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או סעד שהיא תידרש לשאת בו, אם תידרש, והוא מסיר בזאת מן החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

 1. תצוגת dashboard

6.1. החברה תציג למשתמש משלם תחזית לנכס שהזין באמצעות המערכת, בתצוגת לוח מחוונים (dashboard) שבה תספק החברה, לכל הפחות, את הפרטים הבאים:

6.1.1. אומדן לשווי הנכס הנוכחי הניתן להתאמה ודיוק על-ידי המשתמש;

6.1.2. תחזית אודות התפתחות מחירי הנכס בעתיד;

6.1.3. אירועי השפעה (impact events) עתידיים בסביבת הנכס;

6.1.4. אופי התפתחות סביבת הנכס מבחינה תכנונית ו/או אחרת;

6.1.5. כל מידע נוסף שתמצא החברה לנכון.

 1. מוצרים ושירותים – כללי

מבלי לגרוע מכל יתר הוראות תנאי השימוש המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי:

 • הוא מודע לכך ומאשר באופן בלתי חוזר שהחברה עושה שימוש באומדנים ו/או תחזיות ו/או הערכות ו/או ניתוחים שונים במסגרת המוצרים ו/או השירותים המסופקים ואלו מבוססים, בין היתר, על הערכות ו/או שיקולים שונים שמפעילה החברה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ויתכן כי במסגרת תוצאות ו/או נתונים המוצגים עלולות ליפול טעויות ו/או אי דיוקים ו/או סטיות ו/או שונויות כאלה ואחרות מכל סוג ו/או צורה למעלה ו/או למטה אשר עשויות אף להיות מהותיות.
 • הוא מודע לכך ומאשר באופן בלתי חוזר שהחברה אינה אחראית בכל צורה ו/או דרך בגין הפסד ו/או אובדן כספי ו/או חיסרון כיס ו/או ירידת ערך ו/או כשלון תמורה ו/או נזק בגין פעולה ו/או עסקה ו/או מעשה ו/או החלטה ו/או הימנעות מעשיית פעולה ו/או עסקה ו/או מעשה ו/או החלטה, הכל בעקבות שימושו של המשתמש במוצר ו/או שירות החברה.
 • הוא מודע לכך ומאשר באופן בלתי חוזר שאין להסתמך על נתונים ו/או תוצאות ו/או אומדנים ו/או הערכות המסופקים על-ידי החברה ואין באלו כדי להחליף כל היוועצות באנשי מקצוע ו/או בכל גורם אחר. האומדנים והנתונים הנמסרים על-ידי החברה אינם מהווים ו/או אינם מתיימרים להוות שומת מקרקעין ו/או חוות דעת מוסמכת על-פי כל דין ואלו הם אומדנים ראשוניים בלבד המבוצעים, בין היתר, על-בסיס סקרי מחירים.
 • הוא מודע לכך ומאשר באופן בלתי חוזר שככל שרלוונטי, למשתמש ישנו שיקול דעת מלא ומוחלט בשינוי ו/או התאמה ו/או דיוק ו/או השפעה של אומדני ו/או נתוני ו/או תוצאות המופיעות במוצר ו/או השירות והוא מאשר כי הוא מפעיל את שיקול דעתו המלא והמוחלט כפי הבנתו והוא מסיר בזאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או אחריות מאת החברה בקשר עם כך.
 • הוא מודע לכך ומאשר באופן בלתי חוזר שהמוצרים ו/או השירותים של החברה נמסרים במצבם as is.
 • הוא מודע לכך ומאשר באופן בלתי חוזר שככל שרלוונטי, השארת פרטיו באתר החברה ו/או במוצר ו/או בשירות כלשהו המסופק על-ידי החברה ו/או על-ידי מי מטעמה, תוך סימון אישור פניה מצדדים שלישיים ו/או אישור פניה מסחרית ו/או אישור יצירת קשר על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או בכל נוסח אחר הקשור לאישור קבלת נתונים ו/או מידע ו/או הצעות ו/או היבטים שיווקים ו/או מסחריים ו/או אחרים מאת החברה ו/או מאת צדדים שלישיים – הרי שהחברה תהא רשאית אך לא חייבת לפנות אל המשתמש בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן תהא רשאית אך לא חייבת להעביר את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים בהיקפים ו/או בדרכים כפי שתמצא לנכון והמשתמש מצהיר, מסכים ומאשר בזאת כי לא יחולו לגביו הוראות דין ו/או חוק ו/או תקנות בכל הקשור למאגר "אל תתקשרו אליי" ו/או כל מאגר אחר המאפשר סינון פניה מסחרית. המשתמש יהיה רשאי להסיר עצמו, בכל עת, ממאגרי החברה באמצעות הודעת אימייל לתיבה: contact@propdo.com תוך ציון "הסרה מרשימת התפוצה" עם ציון תיבת האימייל ו/או מספר הטלפון שהשאיר במערכת. ואולם המשתמש מצהיר מסכים ומאשר כי בכל הנוגע למאגרים אצל צדדים שלישיים יהיה עליו להסיר עצמו מהם ככל שיבקש לעשות כן מול אותם צדדים שלישיים והוא מסיר בזאת מהחברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
 • כל האמור בפרק זה אינו גורע מתנאי השימוש של כל מוצר ו/או שירות של החברה והוא בא להוסיף ולהבהיר מקום שבו קיימת אי בהירות בלבד.
 1. העדר אחריות

מבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, המשתמש מצהיר בזאת באופן מפורש ובלתי חוזר כי הוא מסיר בזאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שימושו של המשתמש במערכת ו/או של מי מטעמו ו/או כל מסקנה ו/או החלטה ו/או הערכה ו/או תחזית ו/או הסקה ו/או כל תוצאה אחרת, והוא מסיר בזאת כל אחריות מן החברה באופן בלתי חוזר מכל נזק ו/או הפסד ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או ירידת ערך ו/או אובדן כספי ו/או חסרון כיס ו/או כל הפסד מכל סוג שהוא שנגרם, אם נגרם, לו ו/או למי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין באמצעות השימוש במערכת, לרבות הימנעות מעשיית פעולה ו/או הימנעות מהחלטה.

 1. שונות

9.1. התנאים המופיעים בתנאי השימוש במועד העדכון הנוכחי הנם תנאי השימוש הממצים, הבלעדיים והיחידים שיחולו בין הצדדים ואין כל תוקף למצג ו/או אמירה ו/או הסכמה ו/או תקשורת בין בכתב ו/או בהתנהגות בין החברה ו/או מי מטעמה לבין המשתמש ו/או מי מטעמו לפני ו/או אחרי השימוש.

9.2  מקבל השירות מאשר לחברה לעשות שימוש סביר בעובדת התקשרותו עם החברה לצרכים שיוקיים ו/או מסחריים.

9.3. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי שחלה עליה חובה כלשהי לעדכן את המשתמשים אודות השינוי כאמור.

9.4. הדין החל במקרה של סכסוך הנובע משימוש ו/או הימנעות משימוש באתר ו/או במערכת ו/או בכל קשר עם החברה ו/או מי מטעמה הנו הדין הישראלי ובית המשפט המוסמך לדון בכך יהיה בית המשפט בתל-אביב.